domingo, 19 de abril de 2009

Update Info 1a Ginkama Extreme

Informació d'interés per als competidors / Interest Info


- L'ordre d'execució de les proves o sectors és lliure./ The execution order of the tests is free.

- A l'inici i final de cada prova caldrà passar obligatòriament per la carpa (CC) per indicar als controls per a iniciar i/o parar el temps parcial de cada prova. / At the begining and ending of the every test you need to go to the start/arrival tent (CC).

- En el briefing es lliurarà tota la documentació (3 mapes), dorsals i material, que caldrà retornar al finalitzar la competició. Es sol.licitarà carnet UPC, DNI o passaport del capità com a fiança./ We will give you all the documents/maps at briefing. You need to leave a Passport or id document.

Aspectes importants per sectors. Ubicació en mapa 1.

S1. Orientació Urbana/Urban Orientation
. Formada per 9 bàlisses o punts de pas on caldrà respondre una pregunta i anotar-la en el document proporcionat per l'organització. You have to find the 9 points on the map and answer the question at the document.
. El temps inici i final d'aquest sector comptabilitzarà al seu pas per la carpa de control, on caldrà lliurar el mapa 2 amb les respostes de les balisses.
. Cada balissa no realitzada o incorrecta penalitzarà 10 minuts. Every wrong answer will be 10minutes penalty.


S2. Escalada / Climbing
. Hi haurà una via en el rocodrom dedicada en exclusivitat als participants de la gimkana. L'altra via és de lliure accés./ We have one route reserved for the ginkana competitors.
. El temps comptabilitzarà en l'inici de l'escalada (un cop ficat l'arnès)i finalitzarà quan tots dos membres de l'equip hagin pujat i baixat.
. El control de temps el farà un controlador en el rocòdrom.
. Una via no feta (un competidor que no la faci) penalitzarà amb 15 minuts. One climbing route not done is 15minutes of penalty.

S3. Tir amb arc./Olympic Target
. Es tiraran 5 fletxes per competidor (10 per equip)./ 10 arrows every team.
. Es bonifacarà 4 minuts per cada fletxa en zona groga, 3 en zona vermella, 2 en zona blava, 1 en zona negra i 1/2 minut en zona blanca per cada fletxa./ Bonus: 4minutes yellow zone, 3minutes red, 2minutes blue, 1minute black and 1/2minute white.
. No hi ha control de temps en aquesta prova i s'aconsella fer-la en qualsevol moment que la zona estigui lliure (no hi ha reserva pels competidors de la gimkana).

S4. Prova Especial./ Special Test
. No hi ha control de temps en aquesta prova i s'aconsella fer-la en qualsevol moment que la zona estigui lliure (no hi ha reserva pels competidors de la gimkana). Not timed test, do it when free.
. Es tracta d'una prova de llençament de btt./ It's a bicycle throw.
. Bonifacarà 1 minut per metre. /You will bonus 1 minute per meter.
. Cada competidor podrà fer 2 llençaments. Comptabilitzarà el millor llançament de cada competidor. Every person have two throws.

S5. Pista Americana/Assault course
. El control de temps es farà des de la carpa. We timed the test from the exit/arrival tent
. Caldrà que facin el circuit tots dos competidors, un després de l'altre i tocant-se la mà per donar-se el relleu.
. Caldrà moure 4 objectes que en cas d'incomplir el requisit mínim penalitzarà en 10 minuts per objecte. You will have to carry 4 objects. Every bad object is 10minutes penalty.

S6. Orientació per Rumbs/ Course orientation
. Caldrà que cada equip realitzi dos itineraris d'orientació/ You have to follow two itineraries.
. Al final de cada itinerari trobaran una bossa amb 10 objectes que caldrà memoritzin/ At the end of the route, you will fins a bag with 10 objects that you have to memorize.
. El temps es controlarà des de la carpa i un cop s'hagin dit als controladors els objectes memoritzats./ Once you return to the exit/arrival tent, the controller will ask you for the 20 objects.
. Cada objecte recordat bonificarà 1 minut. Every object give you a bonus of 1minute.
. Aquesta prova no realitzada penalitzarà en 30 minuts. If you don't realize this test will be 30minutes penalty.

S7. Caiac/Kayak
. Es disposarà de dos rondes de caiacs (10 caiacs/ronda) reservades per als competidors de la gimkana, una a les 13h30 i una altra a les 15h30. We have reserved two rounds of kayaks for the ginkana, 13h30 and 15h30.
. Es podrà però fer la prova sempre que hi hagi caiac lliures. Otherwise, you can do the kayac test if there is a free kayac
. Per fer aquest sector es llirarà el mapa 3. Map 3
. Aquest sector conté 3 balisses que caldra marcar en el mapa mitjançant la grapadora de la balissa. In this sector you need to mark 3 points.
. Cada balissa no marcada penalitzarà en 20 minuts. Every not marked point is 20minutes penalty

No hay comentarios: